Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního
programu DAPI DESIGN KLUB.

Platné od 1.1.2017

Černé celokožené lodičky. Semiš kombinovaný s lakovanou kůží tvoří elegantní…
Elegantní lodička ve stylu mokasíny na širším podpatku je vyrobena…
 1. Provozní pravidla DAPI DESIGN KLUBu
  1. Pořadatelem věrnostního programu DAPI DESIGN KLUBu („Program“) je společnost DAPI DESIGN s.r.o., se sídlem , Hradec Králové, Svobodné Dvory, Dvorská 232/3 , IČ: 05098874, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové , oddíl C, vložka 37165 (dále jen „DAPI DESIGN“).
  2. Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu DAPI DESIGN KLUB (dále jen „Pravidla“) se také nacházejí na webové stránce www.dapidesign.cz
 2. Členství v Programu
  1. Členem Programu se může stát fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice („Člen“).
  2. Podmínkou členství v Programu je souhlas Člena s Pravidly. 2.3 Člen Programu se účastní programu osobně a oprávnění z jeho členství se nepřenáší na jinou osobu.
  3. Členství v Programu vzniká vyplněním přihlášky do Programu a jejím odevzdáním v prodejně DAPI DESIGN („Prodejna“). Aktuální a aktualizovaný seznam Prodejen je zveřejněn na internetových stránkách www.dapidesign.cz.
  4. Za řádně vyplněnou přihlášku do Programu se považuje přihláška, ve které jsou pravdivě uvedeny údaje: jméno a příjmení, PSČ, email, mobilní telefon, rok narození, den vyplnění přihlášky a podpis.
  5. Na základě řádně vyplněné a podepsané přihlášky do Programu obdrží Člen kartu potvrzující členství v Programu („Karta“). Obdržením Karty a její aktivací získává Člen oprávnění využívat výhod členství v Programu. Karta bude aktivována do 48 hodin od okamžiku obdržení přihlášky do Programu („Aktivace“).
  6. Kartu Programu je oprávněn použít výlučně Člen, na jehož jméno je karta vystavena.
  7. V případě ztráty Karty může Člen požádat na jaké- koliv Prodejně o vydání nové Karty. 2.6 Člen je oprávněn kdykoliv zrušit svoji účast v Programu za podmínek stanovených v těchto Pravidlech, současně může požádat DAPI DESIGN o odstranění svých osobních údajů z databáze a zanechání jejich dalšího zpracovávání.
 3. Výhody členství v Programu
  1. Členství v Programu je bezplatné.
  2. Členové Programu jsou odměňováni: (i) slevou 5 % již na první nákup; dále je sleva 5% zachovaná na další nákupy až do dosažení další bonusové hranice (ii) slevou 10 % (sleva bude poskytnuta nejdříve poté, co souhrnný objem nákupů na jedné a téže Kartě překročí částku 50.000,- Kč); (iii) slevou 15 % (sleva bude poskytnuta nejdříve poté, co souhrnný objem nákupů na jedné a téže Kartě překročí částku 60.000,- Kč); (iv) zasílání novinek a pozvánek na DAPI DESIGN akce (v) exkluzivní slevové nabídky pouze pro členy Programu (vi) akční slevové E-maily a SMS
  3. Sleva bude poskytnuta na každý další nákup po předložení Karty. Korunová hodnota zboží bude zaznamenávána na účet Člena při každém nákupu v označených Prodejnách. Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu DAPI DESIGN KLUB. Platné od 1.ledna 2017
 4. Kombinování slev Programu s dalšími slevami poskytovanými společností DAPI DESIGN.
  1. Kombinování slev poskytovaných v rámci Programu s jakýmikoliv jinými slevami nabízenými/ poskytovanými společností DAPI DESIGN v Prodejnách není možné, pokud není v podmínkách konkrétní slevové akce stanoveno jinak, tj.: (a) není-li kupované zboží zlevněné, uplatňuje se sleva dle výše nasbíraných nákupů v Kč; (b) je-li kupované zboží již zlevněné, sleva dle článku 3.2 nebude poskytnuta, ale body za nákup se připočítávají (c) je-li část kupovaného zboží zlevněná a část nezlevněná, platí kombinace bodů (a) a (b).
  2. Slevu poskytovanou v rámci Programu nelze vyu- žít: (a) na nákup zboží, jehož nákup se uskutečňuje v rámci jiného věrnostního programu; (b) na nákup již zlevněného zboží; (c) při nákupu zboží na dárkové nebo jakékoliv obdobné poukázky.
 5. Ukončení a Zánik členství v Programu
  1. Členství Člena v Programu zaniká v případě, že: (a) Člen nerealizoval během dvou let žádný nákup na svoji Kartu; (b) Člen zneužil výhod, které mu Programu poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Pravidly; (c) Člen uvedl nesprávné údaje v přihlášce v Programu; (d) na základě písemného oznámení držitele Člena; (e) smrtí Člena; (f) ukončením Programu společností DAPI DSIGN; (g) zánikem společnosti DAPI DESIGN.
  2. Okamžikem ukončení členství Člena v Programu se Karta stane neplatnou a dojde k zániku všech nasbíraných nákupů na Kartě.
  3. Společnost DAPI DESIGN je oprávněna kdykoliv ukončit nebo přerušit Program.
  4. V případě ukončení Programu bude společnost DAPI DESIGN o této skutečnosti informovat Členy prostřednictvím vývěsek v Prodejnách a na internetových stránkách Programu, a to minimálně jeden kalendářní měsíc předem. Platnost vydaných Karet skončí k okamžiku ukončení Programu.
 6. Osobní údaje a ochrana údajů
  1. Zákazník svým podpisem na přihlášce do Programu souhlasí s tím, že společnost DAPI DESIGN zpracuje osobní údaje uvedené v Přihlášce do databáze členů Programu. Člen Programu dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost DAPI DESIGN jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem zařazení do Programu, účasti v Programu, nabízení obchodu nebo služeb společností DAPI DESIGN nebo jejími partnery a za účelem marketingových průzkumů.
  2. Společnost DAPI DESIGN je oprávněna zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů) (např. reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárenské společnosti apod.), přičemž Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.
  3. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení Programu. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje. Každý Člen je, v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, především pak korespondenční adresu.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Společnost DAPI DESIGN je oprávněna kdykoliv tato Pravidla změnit. Změny budou provedeny formou uveřejnění nových Pravidel na webové stránce fi rmy. Pokud Člen po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou účast v Programu způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.
  2. Společnost DAPI DESIGN je oprávněna měnit a upravovat Pravidla, výši a podmínky poskytovaných výhod stejně jako podmínky členství a délku Programu. Členové budou o těchto změnách informováni prostřednictvím internetových stránek nebo letá- cích v Prodejnách.
  3. Společnost DAPI DESIGN je oprávněna každé dva roky kontaktovat Člena za účelem aktualizace poskytnutých údajů.

V Hradci Králové dne 1.1.2017

DAPI DESIGN, s.r.o.